JONGEREN SERVICE PUNT

JONGEREN SERVICE PUNT

Het Jongeren Service Punt (JSP) richt zich op kwetsbare en/of overlastgevende jongeren en is gespecialiseerd in de activering en toeleiding van deze doelgroep naar de onderwijs- en arbeidsmarkt. Inmiddels is er één JSP in Amsterdam- West en twee in Rotterdam (Delfshaven en IJsselmonde).

Werkloze jongeren en voortijdige schoolverlaters hebben vaak problemen op meerdere leefgebieden. Financiële problematiek, politie- en/of justitiecontacten, moeite om aan een baan te komen, huisvestingsproblematiek, werkloosheid, verslaving en psychosociale problematiek komen bij hen veelvuldig voor. Deze doelgroep vindt het lastig een weg te vinden binnen de bestaande hulpverleningsvoorzieningen. Een groot deel van deze jongeren wordt de deur gewezen door deze hulpverleningsvoorzieningen of weet de juiste diensten niet te vinden. Reguliere instellingen zijn vaak gericht op een deelprobleem of zijn te hoogdrempelig voor jongeren. Informatieve (social) mediakanalen bereiken deze jongeren nauwelijks. Met als gevolg dat de jongeren ogenschijnlijk onvindbaar en ongrijpbaar zijn en er gevaar voor overlast ontstaat.

DOEL

Het JSP heeft als doel om kwetsbare en/of overlastgevende jongeren (weer) op een positieve wijze deel te laten nemen aan de maatschappij door hen toe te leiden naar of preventief voor te lichten over een structurele en zinvolle dagbesteding als arbeid of scholing. Ons doel is tweeledig: enerzijds de hulpvraag oplossen en anderzijds de hulpvraag voorkomen.

Het JSP werkt vanuit drie kernwaarden:

  1. Binding: om daadwerkelijk verandering te kunnen realiseren, is een (vertrouwens)band en persoonlijk contact met jongeren noodzakelijk. Wij stellen de jongeren centraal, waardoor zij zich gerespecteerd, welkom en serieus genomen voelen. Ouders worden niet betrokken, tenzij een jongere zelf aangeeft dit te willen.
  2. Laagdrempelig: het JSP is te allen tijde gratis, vrijwillig en zeer toegankelijk: jongeren kunnen zonder afspraak binnen lopen en wachtlijsten zijn niet aan de orde. Het JSP is professioneel, maar kent ook een informeel karakter waardoor jongeren zich meteen op hun gemak voelen.
  3. Empowerment: het JSP streeft ernaar de eigen kracht van jongeren naar boven te halen en hun positie op de onderwijs- en arbeidsmarkt te verbeteren.

DOELGROEP

Het JSP richt zich op kwetsbare en/of overlastgevende jongeren met een gebrek aan dagbesteding in de leeftijdscategorie van 14 tot 27 jaar. Een groot deel van deze jongeren heeft diverse problematiek op de leefgebieden financiën, huisvesting, huiselijke relaties, middelengebruik, gezondheid en politie en justitie. Daarnaast kunnen achtergrondkenmerken als het ontbreken van een startkwalificatie een belemmerende factor zijn. Naast een hulpvraag inzake dagbesteding benaderen jongeren het JSP voor ondersteuning met betrekking tot procedures/formulieren, het oplossen van schulden en het vinden van een woning of postadres. Wanneer een jongere te maken heeft met complexe multiproblematiek wijst het JSP veelal door naar het wijkteam van de gemeente waarin Futuro ook actief is. Daar kan een jongere bijvoorbeeld  door middel van intensief casemanagement ondersteund en begeleid worden.


In deze video volgen we Ahlam die op bezoek gaat bij het Jongeren Service Punt.

WERKWIJZE

het JSP heeft een outreachende werkwijze en gaat uit van de eigen kracht van de jongeren en hun omgeving. Het JSP creëert een kansrijke omgeving en levert een belangrijke bijdrage aan de talentontwikkeling van jongeren.

De begeleiders stimuleren het zelfvertrouwen van jongeren en laten hen zelf initiatief tonen door hen actief mee te laten denken over hun (toekomst)wensen en drijfveren. Hierdoor zullen jongeren in zichzelf gaan geloven, zich verantwoordelijk voelen en leren om een positief netwerk op te bouwen. De jongeren groeien uit tot mondige, zelfredzame en kansrijke burgers, die een constructieve bijdrage leveren aan de maatschappij en de toekomst in eigen handen nemen.

Vanwege de complexe doelgroep, levert het JSP individueel maatwerk; het aanbod in het begeleidingstraject wordt per jongere opnieuw afgestemd en aangescherpt. Uniek aan het JSP is dat zij een integrale aanpak hanteert, waarbij de leefgebieden scholing en arbeid in de context van andere leefgebieden worden geplaatst. Het JSP biedt vooral praktische hulpverlening en werkt doorgaans taakgericht door middel van een realistisch stappenplanBinnen het JSP wordt zonder tijdslimiet gewerkt. Naast het helpen van jongeren die binnenlopen, werft het JSP jongeren ook zelf door bijvoorbeeld de straat op te gaan en hen persoonlijk aan te spreken.

Binnen het JSP wordt zowel een individuele aanpak als een groepsgerichte aanpak gehanteerd, waarbij nauw wordt samengewerkt met het wijknetwerk. Er worden trainingen en voorlichtingen op scholen gegeven aan leerlingen ter voorbereiding op de stageperiode of op de arbeidsmarkt. De trainingen in de klas maken leerlingen vaardiger op het gebied van solliciteren waarbij rollenspellen ingezet worden en leerlingen oefenen met sociale- en werknemersvaardigheden.

Het JSP streeft ernaar om een duaal proces te volgen, waarbij niet alleen de jongere wordt klaargestoomd, maar ook organisaties en werkgevers uit het netwerk van het JSP worden geadviseerd en ondersteund om een erkend leerbedrijf te worden. Zo willen wij het tekort aan stageplaatsen en werkplekken voor jongeren verkleinen. Indien de jongere klaar is om zijn/haar positie op de arbeidsmarkt te veroveren, biedt de begeleiding van het JSP diverse tools waarmee de jongere zich zo goed mogelijk kan presenteren, zoals het oefenen van sollicitatiegesprekken, interactieve rollenspellen en gebruiken we hulpmiddelen zoals belscripten en formats. Dit zijn belangrijke handvatten waardoor jongeren leren hun vaardigheden en competenties te herkennen, in te zetten en te vergroten.

 

Meer weten?

CONTACT

LAAT HIER UW VRAAG ACHTER

Laat hier uw vraag of opmerking achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden van Futuro.